Audyt efektywności energetycznej – Termin nieprzekraczalny

Audyt efektywności energetycznej

W związku z bliskim terminem złożenia wyników obowiązkowego audytu efektywności energetycznej Ministerstwo Energii ustosunkowało się do kwestii ewentualnego przedłużenia terminu wykonania audytu. Poniżej odpowiedź:

“W odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną w dniu 30 maja 2017 r. dotyczącego możliwości przedłużenia terminu wykonania audytów energetycznych po raz pierwszy, uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 831) w pełni transponuje przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, która nałożyła obowiązek wykonania pierwszego audytu energetycznego do dnia 5 grudnia 2015 r.

Chciałbym przypomnieć, że prace nad projektem ww. dyrektywy zostały zapoczątkowane 22 czerwca 2011 roku. Zgodnie z ostatecznym kształtem dyrektywy 2012/27/UE, termin, na przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego u dużego przedsiębiorcy, uległ wydłużeniu, z 30 czerwca 2014 na 5 grudnia 2015 r. Nie uległ jednak zmianie zakres podmiotowy obowiązku czyli na kogo zostanie on nałożony. Zatem przedsiębiorcy mieli co najmniej 5 lat na przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego. W związku z brakiem przyjęcia krajowych przepisów w terminie wynikającym z ww. dyrektywy tj. 5 czerwca 2014 r., polski ustawodawca w przepisach przejściowych (art. 51 ust. 2) ustawy o efektywności energetycznej umożliwił przedsiębiorcom, którzy przeprowadzili audyt energetyczny zgodnie z terminem i wymaganiami bezpośrednio wynikającymi z dyrektywy 2012/27/UE, do ich uwzględnienia jako wykonane zgodnie z ustawą. Również okres 12 miesięcy udzielony na przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego został umiejscowiony w przepisach przejściowych ustawy (art. 51 ust. 1) co uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek zmian czy nowelizacji gdyż jest to niezgodne z techniką legislacyjną (prawodawczą).

W związku z powyższym nie jest możliwe dokonanie zmian w ustawie, które umożliwiłyby przedłużenie terminu na wykonanie pierwszego audytu energetycznego w przedsiębiorstwie. Chciałbym podkreślić, że zgodnie z art. 39 pkt 7) ustawy karze pieniężnej, którą wymierza Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, podlega ten kto nie przeprowadza audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Zatem, ten przedsiębiorca, który rozpocznie procedurę lub będzie w zaawansowanym studium wykonawczym, może uzyskać mniejszą niż maksymalna wysokość kary (art. 40 ust.2) lub zgodnie z art.41 ustawy w uzasadnionych przypadkach, Prezes URE może odstąpić od wymierzenia kary. Na zakończenie pragnę jeszcze przypomnieć, że konsultacje społeczne projektu ustawy trwały od kwietnia 2014 r, i do chwili obecnej do resortu nie wpłynęła ani jedna uwaga odnosząca się do okresu przewidzianego na przeprowadzenie pierwszego audytu energetycznego.
Tomasz Dąbrowski

dyrektor
Ministerstwo Energii / Departament Energetyki”

 

Pozostały czas na wykonanie audytu to już tylko 3,5 miesiąca.

Jeżeli jesteś dużym przedsiębiorcą i nie rozpocząłeś prac związanych z wykonaniem audytu skontaktuj się z nami.