Audyt i rewizja obszaru zakupów pod kątem zgodności ze Strategią przedsiębiorstwa/grupy, ze szczególnym uwzględnieniem efektywności kosztowej zakupów oraz potencjału do oszczędności w tym zakresie.

Zakres:
 1. Rewizja:
  • procedur i praktyk prowadzenia postępowań zakupowych, właściwości ich rodzajów i uprawnień z nimi związanych,
  • procesu specyfikowania potrzeb zakupowych,
  • procesu wyboru dostawców,
  • kontraktowania i zarządzania współpracą z dostawcami i procesu reklamacji,
  • efektywności procesów kontrolnych w procesie zakupowym,
  • planów zakupowych i ich zgodności z prognozami budżetowymi oraz poziomem ich realizacji,
  • zarządzania informacjami zarządczymi mającymi wpływ na kosztową efektywność zakupów (raportowanie),
  • systemów wspierających funkcję kontrolną w obszarze, rejestrów i systemów informatycznych;
 2. Opis stanu obecnego wraz z identyfikacją obszarów/kategorii zakupowych i zaznaczeniem różnic pomiędzy zakupami bezpośrednimi i pośrednimi.
 3. Analiza wydatków historycznych zmapowanych z obszarami kosztów ogólnego zarządu, hierarchią kosztogenności obszarów: kategorie, centra powstawania kosztów;
 4. Rekomendacja zmian i usprawnień w rewidowanych obszarach i podprocesach;
 5. Lista priorytetowych działań dla uzyskania wzrostu efektywności realizowanych wydatków zewnętrznych wraz z planem i rekomendacją sposobu ich wykonania.
Sposób:

Audyt prowadzony jest w oparciu o:

 1. Analizę dokumentów, takich jak Strategia przedsiębiorstwa/grupy, Polityki, Procedury, Standardy i Instrukcje;
 2. Analizę danych finansowych z systemu księgowego, wybranych umów, zamówień i faktur wraz z załącznikami, dowodów dostaw i reklamacji;
 3. Strukturyzowane rozmowy z Klientem;
 4. Przedstawienie wstępnego raportu ze szkicem wniosków, który zostanie następnie uzgodniony z Klientem, uzupełniony i doszczegółowiony zgodnie z jego uwagami.
Wynik audytu:

Wyniki audytu zakupów zostaną przedstawione w formie prezentacji, a także dokumentu zawierającego zarówno omówienie zastanego stanu, jak i zaleceń dla podniesienia efektywności w obszarach. Zidentyfikowany zostanie potencjał do optymalizacji kosztów. Klient otrzyma wytyczne dla listy kontrolnej „check list” wspierającej Klienta w cyklicznym audytowaniu obszaru.